หัวหน้าส่วนราชการ

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล

นางศรีไพร บุญแผ่ผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

นายธีรพงศ์ หาญรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

นายวิชัย หลวงเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

นางสาวอภิษฎา มนตรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)


แชร์ให้เพื่อน: