เทศบาลตำบลบ้านแมอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

นางศรีไพร บุญแผ่ผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป

นายณัฐวุฒิ เมืองใจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นายกลิ่นศักดิ์ จำนงภักดิ์

นักการภารโรง

นายสุเทพ ชักนำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

งานการเจ้าหน้าที่

นายเสถียรพงศ์ ก้อนแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานนิติการ

นายอัศวิน ดาวเด่น

นิติกรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าสิบเอกรุธ จันธิมา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

พันจ่าเอกสุนทร สายแก้วราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวอัญชุลีพร อินต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- ว่าง -

งานนโยบายและแผน

นายศุวิจักขณ์ วสุธารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวจิตรวรรณ สุขก๋า

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวนราวดี ทนันชัยชมภู

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ