เทศบาลตำบลบ้านแมอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองช่าง

นายวิชัย หลวงเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานก่อสร้าง

นายภาคภูมิ สิงห์โทราช

นายช่างโยธาอาวุโส

นายศิวกร กันทะถ้ำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

นางธันยาพร แสงเขื่อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานประสานสาธารณูปโภค

นายบุญเลิศ จันทร์แก้ว

คนงานทั่วไป

นายบุญเลิศ กันทะวงค์

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

งานผังเมือง