เทศบาลตำบลบ้านแมอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองคลัง

นายธีรพงศ์ หาญรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงิน

นางสาวศุภกันยา อิฐรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอรุณวรรณ แก้วนา

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

งานบัญชี

นางเกศนีย์ กันทะสี

นักวิชการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวสาธิยา บุญยวง

คนงานทั่วไป

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวพัชราภรณ์ แสงวรรณธีระ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวพิณทอง วรรณา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน