เทศบาลตำบลบ้านแมอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงสร้างกองการศึกษา

นางสาวอภิษฎา มนตรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา

นางวราภรณ์ ภิรมย์สกุล

ครู ค.ศ.2

นางสาวภิรัญชญา ตื้อตัน

ครู ค.ศ.2

นางเพลินตา ดวงประเสริฐ

ผู้ดูแลเด็ก

นางประไพ แสนพยุง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายชล ชัยชนะ

ผู้ดูแลเด็ก

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชยพล โขมศิริ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน