เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 18
2 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 18
3 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 19
4 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ 18
5 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ 20
6 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯลฯ 367 KB. 20
7 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 1.30 MB. 18
8 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฯลฯ 704 KB. 20
9 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4.37 MB. 21
10 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 214 KB. 20
11 ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.40 MB. 18
12 ประกาศ กทจ. เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย 770 KB. 18
13 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 2.63 MB. 18
14 ประกาศหลักเณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของ ก.ท.จ.เชียงใหม่ 4.40 MB. 19

แชร์ให้เพื่อน: