เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เลือกหัวข้อย่อย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 3
2 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 3
3 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การยรรจุแต่งตั้ง การย้าย ฯ 4
4 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ 3
5 ประกาศ ก.จ.ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ 3
6 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯลฯ 367 KB. 3
7 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 1.30 MB. 3
8 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฯลฯ 704 KB. 3
9 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4.37 MB. 3
10 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 214 KB. 4
11 ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.40 MB. 3
12 ประกาศ กทจ. เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย 770 KB. 3
13 ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558 2.63 MB. 3
14 ประกาศหลักเณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ของ ก.ท.จ.เชียงใหม่ 4.40 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: