เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br>

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไกร แสนศรี

ประธานสภาเทศบาล

นายมานิตย์ ปั๋นจาย

รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญจม ชัยเมืองแก้ว

เลขานุการสภาเทศบาล

เขต 1

นายมานิตย์ ปั๋นจาย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายสุรชัย ปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายสงกรานต์ อุดม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายวิเชียร เป็งใจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายดวงแก้ว อินตา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

นายสว่าง มูลออน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต1

เขต 2

นายมานพ คงเจริญพร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

นายไกร แสนศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

นายศักดิ์ศรี กันติยะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

นายไสว พินิจสอน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

นายบุญจม ชัยเมืองแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2

นางอ้อม ต๋าคำธรรม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต2


แชร์ให้เพื่อน: