เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

วิธีการจัดเก็บภาษี

วิธีการจัดเก็บภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
• ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินและให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย 
• เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ ของเอกชน 
• ให้ผู้ที่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปีนั้นจากราคาปานกลาง ของที่ดิน
• ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงที่ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี 
• การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน ที่พนักงานจัดเก็บภาษี ได้ลงรายมือชื่อรับเงินแล้ว

เอกสารที่ต้องนำมาเสียภาษี
1.โฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนาเอกสาร มาด้วยจำนวน 1ฉบับ
2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ของอบต. ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• ที่ดิน ให้กินความถึง ทางน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำ ฯลฯ 
• โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ให้กินความถึงแพด้วย เช่ย อาคารพาณิชย์ ,หอพัก ,โรงแรม, โกดังเก็บสินค้า 
• ให้ผู้รับประเมิน ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
• ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไปชำระต่อพนักงานจัดเก็บภาษีภายใน 3 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
• การชำระภาษีให้ถือว่าได้มีการชำระแล้ว ในวันที่ พนักงานจัดเก็บภาษีได้ลงลายมืิชื่อในใบเสร็จ รับเงิน (ภ.ร.ด. 12) 


อัตราภาษีโรงเรือน
ประเมินในอัตรร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 


เอกสารที่ต้องนำมาเสียภาษี
1.ถ้าเป็นผู้ที่เช่าอยู่ ให้นำสำเนาเอกสารสัญญาการเช่ามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ 
2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ของอบต. ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 


ภาษีป้าย
• ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบร้านค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วย
• ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
• ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. 1) ตามแบบและวิธีการที่กระทวงมหาดไทย กำหนดขึ้นตั้งแต่มกราคม - เดือนมีนาคมของทุกปี
• ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ในภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน(ภ.ป.3) 
• หรือให้ถือวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้าย
• ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการร้านค้าหรือประกอบกิจการ

อัตราภาษีป้าย
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3.ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ก.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีป้ายหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
ข.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4.ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้านแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

เอกสารที่ต้องนำมาเสียภาษี 
1.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ของอบต. ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
2.ภาพถ่ายของป้าย ในกรณีที่ป้ายมีการเปลี่ยนแปลง

แชร์ให้เพื่อน: