เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13.40 MB. 180
2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 162 KB. 196
3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 6.51 MB. 248
4 หลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 805 KB. 246
5 คู่มือการดำเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.83 MB. 176
6 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 4.62 MB. 148
7 แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 184 KB. 147
8 แนวทางปฏิบัติ การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 180 KB. 20

แชร์ให้เพื่อน: