เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 39 KB. 247
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 38 KB. 244
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 38 KB. 287
4 การรับชำระภาษีป้าย 40 KB. 236
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 47 KB. 263
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 41 KB. 230
7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 47 KB. 237
8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 40 KB. 235
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 41 KB. 235
10 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 48 KB. 215
11 การแจ้งขุดดิน 41 KB. 231
12 การแจ้งถมดิน 41 KB. 233
13 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 42 KB. 222
14 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 47 KB. 221
15 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 42 KB. 222
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดจั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 42 KB. 233
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 KB. 240
18 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 41 KB. 210
19 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1) 45 KB. 228
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2) 41 KB. 230
21 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 41 KB. 230
22 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1) 47 KB. 221
23 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2) 42 KB. 226
24 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 44 KB. 212
25 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ 43 KB. 223
26 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 43 KB. 212
27 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 43 KB. 221
28 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 45 KB. 233
29 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 43 KB. 232
30 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 42 KB. 232
31 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 45 KB. 225
32 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 42 KB. 219
33 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 41 KB. 242
34 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ค ลักษณะที่ 1,ง และจ 45 KB. 235
35 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน 43 KB. 234
36 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 45 KB. 219
37 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 42 KB. 242
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป 45 KB. 211
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 38 KB. 222
40 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 38 KB. 231
41 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 42 KB. 230

แชร์ให้เพื่อน: