เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Service

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

· เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

· ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดและกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ท่านสามารถเลือกหัวข้อ “งานบริการ” ซึ่งประกอบด้วย

- คำร้องขอให้เทศบาลเก็บขยะมูลฝอย

- คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

- แบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะ

- แบบแจ้งการชำระภาษีทางออนไลน์

- แบบแจ้งขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำหรับเพื่ออุปโภคบริโภค

2. กรอกข้อมูล และรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ กด "ส่ง"

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความผ่านระบบ Google Drive และตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดถูกต้องแล้ว จะตอบกลับไปยังผู้แจ้งเรื่อง พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้แจ้งเรื่อง ตามช่องทางที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการแจ้งแชร์ให้เพื่อน: