เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เลือกหัวข้อย่อย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 321 KB. 193
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 251 KB. 197
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 227 KB. 188
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 204 KB. 196
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 212 KB. 181
6 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 219 KB. 189
7 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 190
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติ-เชี่ยวชาญ) 214 KB. 189
9 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 256 KB. 188
10 นิติกร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 206 KB. 190
11 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 189
12 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 246 KB. 184
13 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 228 KB. 187
14 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 206 KB. 190
15 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 152 KB. 188
16 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 161 KB. 198
17 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 166 KB. 193
18 เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 155 KB. 183
19 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 153 KB. 189
20 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 703 KB. 138

แชร์ให้เพื่อน: