เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เลือกหัวข้อย่อย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 321 KB. 78
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 251 KB. 80
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 227 KB. 73
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 204 KB. 80
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 212 KB. 73
6 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 219 KB. 74
7 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 73
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติ-เชี่ยวชาญ) 214 KB. 75
9 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 256 KB. 74
10 นิติกร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 206 KB. 82
11 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 77
12 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 246 KB. 75
13 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 228 KB. 79
14 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 206 KB. 76
15 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 152 KB. 77
16 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 161 KB. 80
17 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 166 KB. 80
18 เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 155 KB. 74
19 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 153 KB. 75

แชร์ให้เพื่อน: