เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านแม จึงกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแม

มาตรการ

1. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน     และขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์   ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา

แชร์ให้เพื่อน: